โปรแกรมอสังหาริมทรัพย์ crm real estate

CONTACT US

Career  

FREE DEMO

We'd like to recommend our Demo

โปรแกรมอสังหาริมทรัพย์ crm real estate

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่ต้องการให้พนักงานทุกคนมีความสุขกับการทำงาน และสภาพแวดล้อมตลอดจนผลตอบแทนที่ดี หากท่านคิดว่า ท่านมีความคิดและอุดมการณ์ ในการที่จะทำงานตามความมุ่งมั่นของบริษัทฯ และมีความคิดสร้างสรรค์ รักความก้าวหน้า ต้องการมีส่วนร่วมที่จะพัฒนาและการก้าวไปพร้อมกับองค์กร ท่านสามารถสมัครงานได้ ตามตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
Programmer
  • - Positions
  • สามารถเขียนโปรแกรม Window Application โดยภาษา VB.6 , VB.NET, C#.NET รวมถึงต้องมีประสบการณ์ในการใช้ SQL Server (Stored Procedure/Triggers), SQL command ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูล
Implement
  • - Positions
  • ปฏิบัติงานร่วมกับโปรแกรมเมอร์ในการพัฒนาโปรแกรมในการวิเคราะห์ และหาสาเหตุ ข้อผิดพลาดของโปรแกรม สามารถวางระบบให้กับลูกค้า รวมไปถึงให้คำแนะนำ ช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้า ในผลิตภัณฑ์ของบริษัท
Customer Service
  • - Positions
  • เป็นเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานซอฟต์แวร์ ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมผ่านทางโทรศัพท์ ช่วยเหลือและตอบปัญหาการบริการเบื้องต้น รับเรื่องร้องเรียน คำแนะนำต่างๆ จากลูกค้า
Technical Support
  • - Positions
  • ติดตั้งอุปกรณ์ IT วิเคราะห์อาการซ่อม Hardware และ Software ได้ สามารถ Support และ Service งานไอทีตามได้รับมอบหมาย