โปรแกรมอสังหาริมทรัพย์ crm real estate

SOLUTION

 

FREE DEMO

We'd like to recommend our Demo

โปรแกรมอสังหาริมทรัพย์ crm real estate

Customer

Author: adminball

Publish: 28 Jun 2015

Category: Customer

Hits: 523

เมนู Contact แสดงรายละเอียดลูกค้าทั้งหมดที่มีอยู่ สามารถเลือก Referent ระดับลูกค้าที่จัดหมวดไว้ เช่น Gold , Platinum , Titanium , Silver สามารถเพิ่มข้อมูลลูกค้ารายใหม่ โดยคลิกที่ปุ่ม New Contact

เมนู Accounts แสดงข้อมูลลูกค้าในลักษณะองค์กร

สามารถกดเลือก OTHER OPTION เป็นการ ส่ง Email ,New Activities - เลือกการสร้างกิจกรรม ,Assign Owner - เปลี่ยนโอนผู้ดูแล, Import Data -น าเข้าข้อมูลการ ก าหนดค่าต่างๆ ของระบบ(ส าหรับ Admin) Export and Update Data – เป็นการแก้ไขข้อมูลลูกค้ากลุ่มใหญ่ โดยการ Update ผ่าน Excel และ Export ข้อมูลลูกค้าออกมา, Import customer’s product - นำเข้าข้อมูลลูกค้าจากแหล่งเก็บภายนอก และ สุดท้ายคือ VDO Tutorial – เป็นคลิป VDO สำหรับการเรียนรู้ (Standard Version)

DMED