โปรแกรมอสังหาริมทรัพย์ crm real estate

SOLUTION

 

FREE DEMO

We'd like to recommend our Demo

โปรแกรมอสังหาริมทรัพย์ crm real estate

Report

Author: adminball

Publish: 28 Jun 2015

Category: Report

Hits: 883

เมนู REPORT แสดงสถานะข้อมูลต่าง ๆ ที่ถูกรวบรวมจากโปรแกรม ออกมาเป็นรูปแบบรายงาน เพื่อนำมาวิเคราะห์ วางแผนการดำเนินงาน เช่น Report การขาย , Report บัญชี , Report การสั่งซื้อสินค้า เป็นต้น

DMED