02-746-4903 Contact Us

Join Us

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่ต้องการให้พนักงานทุกคนมีความสุขกับการทำงาน และสภาพแวดล้อมตลอดจนผลตอบแทนที่ดี หากท่านคิดว่าท่านมีความคิดและอุดมการณ์ ในการที่จะทำงานตามความมุ่งมั่นของบริษัทฯ และมีความคิดสร้างสรรค์ รักความก้าวหน้า ต้องการมีส่วนร่วมที่จะพัฒนาและการก้าวไปพร้อมกันกับองค์กร ท่านสามารถสมัครงานได้ตามตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

Project Manager

 • ควบคุมดูแลบริหาร Project ให้เป็นไปตาม Timeline ที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
 • วางระบบการทำงานและระบบตรวจสอบ เพื่อให้บรรจุเป้าหมายบริษัท
 • สามารถบริหารจัดการงานได้ทีละหลาย Project และดูแลทีมได้เป็นอย่างดี
 • ทำ Application Review
 • เก็บ RICEF ตามหัวข้อ
 • ให้คำปรึกษาลูกค้า และติดตามให้ลูกค้าลงนามในเอกสารที่กำหนด เช่น RICEF, UAT, GoLive
 • เก็บความต้องการของลูกค้าในส่วนของ New Requirement จัดทำเอกสารและถ่ายทอดให้ทีม Software Development
 • มีทักษะในการวิเคราะห์การแก้ปัญหาการสื่อสารและการนำเสนอที่ดีเยี่ยม
 • สามารถแก้ปัญหางานต่างๆ ได้ดี
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Developer

 • เขียนโปรแกรม HTML5, CSS3, C#, ASP.Net
 • ทดสอบระบบ ทำ Unit Test และ Debug
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Mobile Developer

 • ออกแบบและพัฒนา Mobile Applications
 • มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม Android และหรือ iOS
 • มีความรู้ความเข้าใจด้านเครื่องมือการพัฒนา (Android Studio, Gradle)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Web Developer

 • พัฒนา Platform สำหรับอสังหาริมทรัพย์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

System Analyst

 • ตรวจสอบการทำงานของระบบ ICON CRM/REM และออกแบบพัฒนา โครงสร้างที่ควรจะเป็น
 • จัดทำเอกสารและกำหนดมาตรฐานการทำงานภายในเพื่อให้ระบบมีความเสถียร
 • ตรวจสอบ CR/New Requirement ให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับทีม Consultant
 • ให้คำปรึกษากับทีม Support และทีม Consultant เกี่ยวกับระบบ Business Process เป็นหลัก
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Consultant

 • ให้คำปรึกษาลูกค้าในส่วนของการใช้งาน และการนำระบบ ICON REM ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดทำเอกสารต่างๆ เพื่อนำส่งลูกค้า
 • เก็บความต้องการของลูกค้าในส่วนของ Change Requirement จัดทำเอกสารและถ่ายทอดให้กับทีม Software Development ได้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งทำบันทึกการประชุม เพื่อประโยชน์ในการถ่ายทอดงานให้คนที่ต้องมารับงานต่อได้อย่างราบรื่น
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Application Support

 • ให้บริการลูกค้าด้านข้อมูลและช่วยแก้ปัญหา โดยประสานงานกับฝ่าย Software Development เพื่อติดตามงาน
 • ดูแลรับผิดชอบด้านความพึงพอใจของลูกค้า
 • จัดทำเอกสารต่างๆ เช่น รายงานผลการทดสอบโปรแกรม เป็นต้น
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Accountant

 • ดูแลรับผิดชอบการออกใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับบัญชีการเงิน
 • สรุปบัญชี บันทึกรายรับ-รายจ่าย
 • ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • ดูแลด้านงานจัดซื้อของบริษัทฯ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม