02-746-4903 Contact Us

“ Global Standard Platform For Real Estate ”

ระบบบริหารจัดการงานขาย
สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขนาดย่อม

REM Lite (ICON REAL ESTATE MANAGEMENT PLATFORM) ระบบบริหารจัดการงานขาย สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขนาดย่อมแบบครบวงจร ที่ครอบคลุมทุกกระบวนการงานขาย อาทิเช่นระบบบริหารจัดการลูกค้าเป้าหมาย ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการขาย ให้ Developer สามารถติดตามและบริหารจัดการลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบการจอง ขาย โอน บัญชี รายงาน และระบบบริการลูกบ้านผ่าน LINE Application ลดขั้นตอนการทำงานด้านเอกสารให้กระบวนการทำงาน และเอกสารอยู่ภายใต้ระบบ ที่เป็นมาตรฐานเดียวกับองค์กรขนาดใหญ่

overall overall

ICON REM Lite เหมาะสำหรับ

circle

Developer ที่มีจำนวนโครงการ Active 2-3 โครงการ

circle

มีงบประมาณจำกัดด้านการลงทุนระบบ และบุคลากร IT

circle

ต้องการความถูกต้องโปร่งใส แม่นยำ และตรวจสอบได้

circle

ต้องการระบบบริหารจัดการเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต

ICON REM Lite

ครบทุกฟังก์ชัน
ระบบบริหารจัดการงานขาย

function

ระบบบริหารจัดการงานขายสำหรับธุรกิจขนาดย่อมแบบครบวงจร ที่ครอบคลุมทุกกระบวนการงานขาย ตั้งแต่การติดตามลูกค้าเป้าหมายที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการขายการจอง การขาย การทำสัญญาการโอน และระบบบัญชี รวมถึงรายงานสรุปการทำงาน

Real-Time
Executive Dashboard

bi
Dashboard

Real-Time
Executive Dashboard

bi

รายงานสรุปผลการดำเนินงานภาพรวม ที่นำเสนอให้อยู่ในมุมมองที่หลากหลาย และรูปแบบที่ง่ายต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร

Customer Experience
Management

CustomerExperience

ระบบบริหารจัดการความพึงพอใจลูกค้าที่จะช่วยเก็บทุกความคิดเห็นของลูกค้าจากช่องทางต่างๆ พร้อมทั้งสรุปผลข้อมูลให้ Developerสามารถนำมาปรับปรุงบริการได้ทันที

Home Service
Line Application

line
LINE

Home Service
Line Application

line

บริการหลังการขายรูปแบบใหม่ที่เน้นความสะดวกสบายให้กับลูกบ้านด้วยการให้บริการ ผ่าน Line Application บนมือถือเช่น บริการแจ้งยอดการผ่อนชำระ บริการแจ้งซ่อม เป็นต้น

ICON REM Lite
Function

Function Fn ระบบขอสินเชื่อออนไลน์อัตโนมัติ
Fn ระบบบริหารจัดการลูกค้า Fn ระบบบริหารจัดการโครงการ Fn ระบบบริหารจัดการการเงินและบัญชี
Fn ระบบบริหารจัดการการจอง/ทำสัญญา/สินเชื่อ/โอนกรรมสิทธิ์ Fn ระบบบริการหลังการขาย Fn รายงานมากกว่า 100 รายงาน

ICON REM Lite

ระบบจัดการลูกค้าเป้าหมาย (CRM) ระบบการเงิน รายงาน
ระบบจัดการงานขาย ระบบบริหารจัดการโครงการ (REM) อื่นๆ

Real-Time
Executive Dashboard

bi

Sales & Marketing Analytics

Sales

Sales & Marketing Analytics

การวิเคราะห์ยอดขายและการตลาดสรุปภาพรวมการบริหารงานในเชิงลึก เพื่อให้องค์กรสามารถปรับกลยุทธ์ได้ทันที เช่นสรุปยอดขายรวม ยอดขายแต่ละโครงการ เทรนการขาย กลุ่มลูกค้า รวมถึงการประเมิน ยอดขายทั้งโครงการ

Customer Analytics

Customer

Customer Analytics

การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าในเชิงลึก เพื่อให้คุณสามารถปรับสินค้าและบริการให้ดีขึ้นเพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้ลูกค้าในระยะยาวเช่น การวิเคราะห์ลูกค้าเก่าใหม่ การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าการโอนกรรมสิทธิ์ของลูกค้า

Product & Pricing Analytics

Price

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ลูกค้า ในราคาที่เหมาะสม เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลด้านราคาที่เหมาะสมกับลูกค้าในแต่ละ Project หรือการวิเคราะห์รูปแบบของ Unit Type

Transfer Resale & Rental

Rental

การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการบริการหลังการขายในแต่ละหน่วยงาน ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า และนำกลับมาปรับได้ทันที เช่นภาพรวมการโอนกรรมสิทธิ์ การยกเลิกการซื้อขาย

Customer Experience Management

ระบบบริหารจัดการความพึงพอใจลูกค้า

step1

สร้างแบบสอบถาม Online ได้แบบไร้ขีดจำกัด

Step 1
step1

เก็บความพึงพอใจจากหลากหลายช่องทางที่ต้องการ

Step 2
step1

สรุปผลข้อมูลอัตโนมัติ ให้นำไปปรับปรุงได้ตรงจุด

Step 3
step1

องค์กรนำข้อมูลไปปรับปรุงการบริการและสร้างภาพลักษณ์ที่ดี

Step 4

สะดวกใช้งานง่าย ด้วย Template Guideline คำถามที่มีให้เลือกในแต่ละประเภทธุรกิจ

satisfaction1

ฟังก์ชันการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ที่ง่าย และหลากหลายต่อการใช้งาน โดยเลือกรูปแบบที่ต้องการ สร้างคำถาม เช่น Multiple Choice / Rating / Dropdown

satisfaction2

เลือกช่องทางการส่งแบบสอบถามออนไลน์ ได้หลากหลายรูปแบบ QR Code / Facebook / Email / SMS

satisfaction3

สรุปผลข้อมูลการตอบกลับความพึงพอใจ ให้อยู่ในรูปแบบที่ง่ายต่อการวิเคราะห์ เพื่อนำไปแก้ไขปรับปรุงสินค้า และการบริการ

satisfaction3

Home Service
Line Application

line
line

บริการลูกบ้านหลังการขาย ผ่าน Line Applicationบนมือถือเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกลูกบ้านหลัง เข้าพักอาศัยเช่น บริการแจ้งเตือนการจ่ายชำระ บริการพัสดุ บริการแจ้งซ่อม รวมถึงการรับส่งข่าว สารที่ทางโครงการต้องการประชาสัมพันธ์ให้ทางลูกบ้านรับทราบ

line1
line2
line3
line4
line5